Proiecte realizate prin inițiativă cetățenească

CAPITOLUL 1

OBIECTIVUL GENERAL

Iniţiativa de Bugetare participativă are ca principal scop implicarea cetățenilor municipiului Craiova într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

TEMEIUL LEGAL

 • Codul administrativ
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL 2

OBIECTIVE SPECIFICE

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 1. Dezvoltarea unui cadru organizațional eficient de dialog între administraţia publică locală, cetățeni, asociaţii, fundaţii și societăți comerciale pentru găsirea soluțiilor optime pentru problemele orașului;
 2. Creșterea transparenței activității administrației publice locale, modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public, implementarea guvernării
 3. Creșterea implicării cetățenilor în viața comunității: procesul încurajează cetățenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor comunității și să furnizeze soluții, să-și dezvolte abilitățile participative;
 4. Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității vieții în oraș și de stimulare a acestei creșteri;
 5. Stimularea democrației participative și dezvoltarea leadership-ului în

CAPITOLUL 3

DOMENII DE APLICARE

 1. INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ: ALEI, TROTUARE, SCUARURI, ZONE PIETONALE (amenajarea, renovarea, întreținerea, înființarea acestora);
 2. AMENAJARE DE SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, preluarea în administrație de către comunitate);
 3. MOBILITATE, ACCESIBILITATE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI (îmbunătățirea căilor de acces spre obiectivele importante ale orașului, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video, ș.a.);
 4. AMENAJARE SPAŢII PUBLICE (mobilier stradal, iluminat public, etc – amenajare, înființare, reparare);
 5. CULTURĂ
 6. STRATEGIE/PLANIFICARE URBANĂ
 7. ASISTENŢĂ SOCIALĂ / SĂNĂTATE
 8. DIGITALIZARE (proiecte IT/Smart City menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în Craiova dar și al unui marketing mai dinamic al orașului).

Obs. Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.

CAPITOLUL 4

APLICANȚI

 1. Pot participa la procesul de bugetare participativă persoane fizice sau juridice, cetăţenii români sau străini care locuiesc, muncesc sau studiază în municipiul Craiova și au vârsta de minim 18 ani;
 2. De asemenea pot înainta propuneri de proiecte persoane juridice – asociațiile, fundaţiile, ONG-urile și societățile comerciale cu sediul social în Municipiul Craiova;
 3. Cetăţenii care trimit propuneri de proiect/votează proiecte, sunt de acord cu termenii şi condiţiile în care funcţionează secţiunea dedicată bugetului participativ de pe site-ul craiova.decid.ro;
 4. Persoanele fizice sau juridice care depun proiecte trebuie să prezinte o dovadă prin care să arate că respectă condițiile de la punctul 1 si 2 (copie după CI, adeverință din partea angajatorului sau a unității de învățamânt, respectiv o copie după certificatul de înregistrare sau alt document doveditor).

 CAPITOLUL 5

ÎNSCRIEREA PROIECTELOR

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Craiova să nu contravină reglementărilor prezentei proceduri sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;
 2. proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Craiova şi să vizeze un spaţiu aflat în domeniul public al municipiului Craiova;
 3. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Municipiului Craiova aflate în derulare;
 4. să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor, etc.);
 5. să fie delimitate zonal;
 6. să se încadreze în bugetul alocat unui proiect;
 7. să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentei proceduri.

Modalitatea de înscriere:

 1. Proiectele se depun prin platforma online dedicată bugetării participative Craiova.decid.ro, în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea proiectelor.
 2. Pe platforma online va fi afișată la fiecare două zile lista actualizată cu toate proiectele depuse;
 3. Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii (cuprinse in fișa de proiect):
  1. Titlul proiectului:
   • să fie concis şi să se refere la un anumit rezultat cheie al
  2. Domeniul în care se înscrie proiectul
   • se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.
   • dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.
  3. Descrierea proiectului
   • formularea problemei, detaliată
   • specificarea nevoilor identificate
   • descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului
  4. Localizarea proiectului
   • prin adresă, hartă, zonare, ilustrații foto, ș.a.
  5. Durata estimate a proiectului
   • estimarea duratei de implementare a
  6. Beneficiarii proiectului
   • specificarea beneficiarilor proiectului
   • explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor
  7. Buget estimat
   • se va prezenta o estimare cât mai detaliată a bugetului proiectului;
   • va fi detaliată modalitatea de estimare a bugetului: oferte financiare, prețuri pentru lucrări/servicii similare, studii de piață, ș.a.
  8. Documente ataşate
   • fotografii, grafice/schiţe, planuri, alte documente suport
  9. Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect
  10. Inițiatorul propunerii de proiect și datele de
 4. Toate propunerile de proiecte se vor depune online pe platforma de bugetare participativă Craiova.decid.ro.
 5. Toate propunerile trimise de cetăţeni se introduc în Lista generală de propuneri și sunt analizate și selectate de către Comisia de evaluare a proiectelor.

CAPITOLUL 6

CALENDARUL CAMPANIEI

Calendarul campaniei va întocmit anual şi cuprinde:

 1. perioada de depunere a proiectelor: 1 Noiembrie 2019 – 1 Decembrie 2019;
 2. perioada în care Comisia de evaluare va analiza proiectele depuse și va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanţilor pentru a asigura validarea proiectelor: 2 Decembrie 2019 – 20 Decembrie 2019;
 3. data afișării/publicării pentru Lista cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse: 20 Decembrie 2019;
 4. perioada în care cetăţenii vor vota proiectele eligibile: 23 decembrie 2019 – 23 ianuarie 2020;
 5. data afișării/publicării pentru Lista finală cu proiecte câștigătoare: 24 ianuarie 2020.

CAPITOLUL 7

EVALUAREA PROIECTELOR

 1. Evaluarea proiectelor se va face de către o Comisie de evaluare constituită în acest scop prin dispoziția Primarului Municipiului Craiova;
 2. Comisia de evaluare a proiectelor este formată din cel puțin un reprezentant ale următoarelor departamente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova
  • Management
  • Urbanism
  • Servicii publice
  • Investiții/Achiziții
  • Economic
  • Juridic
 1. Reprezentanții compartimentelor funcționale menționate vor fi numiți prin dispoziție a Primarului Municipiului Craiova;
 2. Această comisie are următorul rol:
  • organizează și monitorizează desfășurarea campaniei;
  • verifică propunerile din punct de vedere financiar și legal;
  • filtrează sugestiile trimise de cetățeni pe considerente de impact, fezabilitate și eligibilitate;
  • fuzionează ideile convergente, eliminând redundanța și suprapunerea ideilor.
 3. Comisia de evaluare va analiza proiectele încărcate pe platforma online și va valida acele proiecte care îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentei proceduri. Analiza proiectelor se va face sub toate aspectele, respectiv tehnic, juridic, urbanistic și economic, cu evaluarea impactului /viabilității/fezabilității acestora;
 4. În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita iniţiatorul proiectului pentru informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus;
 5. Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătățiri din punct de vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor, dar cu notificarea în scris a inițiatorilor;
 6. Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică, împreună cu Lista proiectelor respinse;
 7. Toate proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afișate la secțiunea dedicată campaniei și supuse votului online al cetățenilor, prin intermediul platformei electronice craiova.decid.ro.

CAPITOLUL 8

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

 1. Proiectele selectate vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova și implementate prin grija aparatului de specialitate al primarului;
 2. Inițiatorul proiectului va fi angrenat ca observator în procesul de implementare al proiectului respectiv, daca dorește;
 3. Durata contractuală maximă de implementare considerată pentru proiectele câștigătoare este de cel mult 2 ani;
 4. Rapoartele periodice de monitorizare a evoluției acestor proiecte vor fi publice;
 5. Proiectele vor fi etichetate cu logoul “PROIECT REALIZAT PRIN INIȚIATIVĂ CETĂȚENEASCĂ”.
 6. Platforma online va fi periodic actualizată cu materiale foto/video a stadiului de execuţie a proiectelor, fotografii cu amplasamentul proiectului înainte şi după implementare, impresii ale cetăţenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.

CAPITOLUL 9

DISPOZIȚII FINALE

 1. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei dedicate bugetării participative şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca aceasta să folosească datele cu caracter personal;
 2. Platforma va asigura protecţia datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date în scopul realizării operaţiunilor solicitate;
 3. Platforma asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.
 4. Platforma prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare.
 5. Primăria Municipiului Craiova nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informațiilor furnizate de către utilizatori.
 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.
 7. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare.

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să ne analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.

Modifica setarile