Proiecte realizate prin inițiativă cetățenească

Obiectiv general

Iniţiativa de Bugetare participativă are ca principal scop implicarea cetățenilor municipiului Craiova într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.


Temei legal

 • Codul administrativ
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

Obiective specifice

 • Dezvoltarea unui cadru organizațional eficient de dialog între administraţia publică locală, cetățeni, asociaţii, fundaţii și societăți comerciale pentru găsirea soluțiilor optime pentru problemele orașului
 • Creșterea transparenței activității administrației publice locale, modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public, implementarea guvernării deschise
 • Creșterea implicării cetățenilor în viața comunității: procesul încurajează cetățenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să înțeleagă complexitatea problemelor comunității și să furnizeze soluții, să-și dezvolte abilitățile participative
 • Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității vieții în oraș și de stimulare a acestei creșteri
 • Stimularea democrației participative și dezvoltarea leadership-ului în comunitate

Domenii de aplicare

 • INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ: ALEI, TROTUARE, SCUARURI, ZONE PIETONALE (amenajarea, renovarea, întreținerea, înființarea acestora)
 • AMENAJARE DE SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ (amenajarea, repararea, renovarea, înființarea acestora, întreținerea, preluarea în administrație de către comunitate)
 • MOBILITATE, ACCESIBILITATE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI (îmbunătățirea căilor de acces spre obiectivele importante ale orașului, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video, ș.a.)
 • AMENAJARE SPAŢII PUBLICE (mobilier stradal, iluminat public, etc – amenajare, înființare, reparare)
 • CULTURĂ
 • STRATEGIE/PLANIFICARE URBANĂ
 • ASISTENŢĂ SOCIALĂ / SĂNĂTATE
 • DIGITALIZARE (proiecte IT/Smart City menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în Craiova dar și al unui marketing mai dinamic al orașului)
Obs. Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.

Aplicanti

 • Pot participa la procesul de bugetare participativă persoane fizice sau juridice, cetăţenii români sau străini care locuiesc, muncesc sau studiază în municipiul Craiova și au vârsta de minim 18 ani
 • De asemenea pot înainta propuneri de proiecte persoane juridice - asociațiile, fundaţiile, ONG-urile și societățile comerciale cu sediul social în Municipiul Craiova
 • Cetăţenii care trimit propuneri de proiect/votează proiecte, sunt de acord cu termenii şi condiţiile în care funcţionează secţiunea dedicată bugetului participativ de pe site-ul craiova.decid.ro
 • Persoanele fizice sau juridice care depun proiecte trebuie să prezinte o dovadă prin care să arate că respectă condițiile de la punctul 1 si 2 (copie după CI, adeverință din partea angajatorului sau a unității de învățamânt, respectiv o copie după certificatul de înregistrare sau alt document doveditor)

Inscrierea proiectelor

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Craiova să nu contravină reglementărilor prezentei proceduri sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică
 • proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Craiova şi să vizeze un spaţiu aflat în domeniul public al municipiului Craiova
 • să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Municipiului Craiova aflate în derulare
 • să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor, etc.)
 • să fie delimitate zonal
 • să se încadreze în bugetul alocat unui proiect
 • să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentei proceduri

Implementarea proiectelor

 • Proiectele selectate vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova și implementate prin grija aparatului de specialitate al primarului;
 • Inițiatorul proiectului va fi angrenat ca observator în procesul de implementare al proiectului respectiv, daca dorește;
 • Durata contractuală maximă de implementare considerată pentru proiectele câștigătoare este de cel mult 2 ani;
 • Rapoartele periodice de monitorizare a evoluției acestor proiecte vor fi publice;
 • Proiectele vor fi etichetate cu logoul “PROIECT REALIZAT PRIN INIȚIATIVĂ CETĂȚENEASCĂ”.
 • Platforma online va fi periodic actualizată cu materiale foto/video a stadiului de execuţie a proiectelor, fotografii cu amplasamentul proiectului înainte şi după implementare, impresii ale cetăţenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.

Prin accesarea site-ului nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, ceea ce ne permite să ne analizăm preferințele și să vă propunem servicii personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră.

Modifica setarile